මොනවාද මේ Binary Options Trading කියන්නේ?

What is Binary Options Trading? Binary option trading කියන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් ආයෝජනය කරලා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හැමෝම කියන දෙයක් තමා Binary Options කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයක් කියලා. ඒත් ඇත්තටම Binary Options Trading කියන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් ආයෝජනය කරලා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් වුනාට …

හැමෝටම Binary Options Trading කරන්න පුලුවන්ද?

Binary options Trading කිරීමේ පළමු පියවර ලෙස Binary options trading සඳහා විශේෂ වූ පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව (Terminology) ඉගෙනීම අත්‍යාවශ්‍යයයි. පහත link එක මගින් Binary options trading සඳහා විශේෂ වූ පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව (Terminology) වෙත පිවිසෙන්න.

Binary Options Trading සූදුවක් විදියට නොකළ යුත්තේ ඇයි

Binary option trading කියන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් ආයෝජනය කරලා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හැමෝම කියන දෙයක් තමා Binary Options කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයක් කියලා. ඒත් ඇත්තටම Binary Options Trading කියන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් ආයෝජනය කරලා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් වුනාට හැමෝම කියන තරම් පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න …

Binary Options Trading Terminology

ද්විමය විකල්ප ගනුදෙනු සඳහා වූ පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව   Asset/Underlying Asset – වත්කම / පාදක වූ වත්කම ඕනෑම ද්විමය විකල්ප ගනුදෙනුවක් (Binary Option Trade) සඳහා කිසියම් වූ වත්කමක් පාදක විය යුතුය. මෙලෙස යම් ද්විමය විකල්පයක් (Binary Option) සඳහා පාදක වූ කොටස (stock), වෙළෙඳ භාණ්ඩය (commodity), මුදල් යුගලය (currency pair), ගුප්තකය (cryptocurrency) හෝ …